PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC – NGÔN NGỮ

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC – NGÔN NGỮ

Được xây dựng nhằm điều trị cho các bệnh nhi có những rối loạn về mặt tâm lý (tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển…) do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Sử dụng các phương pháp chuẩn quốc tế giúp trẻ có sự tiến bộ trong việc nói – nghe – hiểu,sử dụng ngôn ngữ một cách phù hợp để có thể giao tiếp tốt với các bạn cùng trang lứa, với người lớn và vui vẻ học tập có hiệu quả.

Bài viết liên quan