Can thiệp sớm cho trẻ bình thường

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VẬN ĐỘNG THÔ VÀ VẬN ĐỘNG TINH

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VẬN ĐỘNG THÔ VÀ VẬN ĐỘNG TINH

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VẬN ĐỘNG THÔ VÀ VẬN ĐỘNG TINH 1. Vận động thô là gì? Kỹ năng vận động thô là những vận động của toàn bộ cơ thể có sự tham gia của các nhóm cơ lớn để thực hiện các chức năng hàng ngày; ví dụ đứng, đi, chạy, nhảy, ngồi […]