12. Hướng dẫn cho phụ huynh cách can thiệp cho trẻ tại nhà