1. Lượng giá nguy cơ chậm phát triển ở trẻ sinh non