6. PHCN: bàn chân bẹt, bàn chân khoèo, chân vòng kiềng…