Hiến máu cứu người

Mang lại giá trị cho cộng đồng là kim chỉ nam cho sự phát triển của trung tâm True Happiness.

Ngoài những hoạt động trị liệu, đánh giá tại cộng đồng, trung tâm còn tham gia rất nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Trong đó có hoạt động hiến máu nhân đạo theo chương trình “Lễ hội xuân hồng”

Tin tức liên quan